Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VVANDAAG BY 2B-XCLUSIVE B.V.

Artikel 1 Definities

 1. Onder Opdrachtneemster wordt verstaan: Vvandaag by 2B-Xclusive B.V. en de met haar verbonden ondernemingen.
 2. Onder Opdrachtgeefster wordt verstaan: de Opdrachtgeefster, koper en/of aanbesteder die met Opdrachtneemster een overeenkomst wenst aan te gaan of aangaat of Opdrachtneemster een aanbieding doet.
 3. Onder Goederen wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan: de door Opdrachtneemster te leveren zaken, diensten, waaronder begrepen adviezen en creatieve uitingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtneemster gedane aanbiedingen en op alle door Opdrachtneemster gesloten overeenkomsten met Opdrachtgeefster.
 2. Afwijkende bedingen binden Opdrachtneemster slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 3. Verwijzing van Opdrachtgeefster naar eigen voorwaarden wordt door Opdrachtneemster niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Alle bedingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Opdrachtneemster en betreffende de vrijwaring van Opdrachtneemster voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van Opdrachtneemster als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten Opdrachtneemster aansprakelijk kan zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor Opdrachtneemster vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
 2. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Opdrachtneemster het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Modellen, afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Opdrachtneemster verstrekte gegevens kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn zonder voorafgaand bericht en binden Opdrachtneemster niet.
 4. Opdrachtneemster is – voor de uitvoering van de overeenkomst –(mogelijk) afhankelijk van derde(n), waaronder importeurs en producenten. Voor eventuele wijzigingen door deze derde(n) aan goederen, zoals modellen, afbeeldingen, catalogi en tekeningen, is Opdrachtneemster niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtneemster en betaling van de in artikel 13 lid 1 vermelde factuur.
 2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Opdrachtneemster tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 3. Opdrachtneemster heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtneemster is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijke factureren.

Artikel 5 Prijzen

 1. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in de valuta zoals op de aanbieding vermeld en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valutakoersen en kostenbepalende factoren.
 2. Prijswijzigingen door onjuiste opgave van gegevens door Opdrachtgeefster, koerswisselingen, wettelijke taksen en het honorarium van deskundigen worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 3. Opdrachtneemster is gerechtigd om tussentijdse niet voorziene kostprijsverhogingen, waaronder in ieder geval begrepen koerswijzigingen van buitenlandse valuta van meer dan 10% aan de Opdrachtgeefster door te berekenen.
 4. Opdrachtneemster heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 6 Annuleringen

 1. Indien Opdrachtgeefster de verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Opdrachtneemster alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs reeds gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Opdrachtneemster op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 7 Levering van bedrukte producten

 1. In geval Opdrachtneemster opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgeefster bewerkte c.q. samengestelde producten, is Opdrachtgeefster verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
 2. Opdrachtneemster is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgeefster te zenden, indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgeefster is bedongen. In dat geval verplicht Opdrachtneemster zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgeefster.
 3. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling.

 1. Opdrachtneemster zal alle door Opdrachtgeefster beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgeefster gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Opdrachtneemster, diens producten en/of diensten.
 2. In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of product aanvragen van niet concreet omschreven producten door Opdrachtneemster, is Opdrachtgeefster – in alle gevallen welke niet resulteren in daadwerkelijke levering van goederen – gehouden de door Opdrachtneemster verrichte werkzaamheden te vergoeden overeenkomstig het tussen partijen overeengekomen uurtarief of bij gebreke daarvan het gebruikelijke tarief dat Opdrachtneemster hanteert van €100,00 exclusief btw per uur.

Artikel 9 Keuringen

 1. Indien met de Opdrachtgeefster keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij Opdrachtneemster gebruikelijke keuringsmethode, -procedures en -termijnen. Keuringen mogen geen oorzaak worden van vertragingen in de voortgang van de afname.
 2. Indien Opdrachtneemster aan de Opdrachtgeefster binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en de Opdrachtgeefster binnen een redelijke termijn geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Opdrachtneemster zal gelegenheid worden gegeven aan opmerkingen en bezwaren van de Opdrachtgeefster ten aanzien keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de voorwerpen door de Opdrachtgeefster afgekeurd of geweigerd kunnen worden.

Artikel 10 Leveringen en levertijd

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtneemster derhalve schriftelijk ingebreke te worden gesteld.
 2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
  a.de dag van tot standkoming van de overeenkomst;
  b.de dag van ontvangst door de Opdrachtneemster van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
  c.de dag van ontvangst door de Opdrachtneemster van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgeefster eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan;
  d.de dag na ontvangst van goedkeuring van de drukproef.
 3. Opdrachtneemster behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgeefster bewerkte c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
 4. Het in gedeelten zenden van goederen door Opdrachtneemster is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door Opdrachtneemster opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting en verzekering.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van goederen af magazijn plaatsvinden. De goederen worden geacht door Opdrachtneemster te zijn geleverd en door Opdrachtgeefster te zijn aanvaard zodra de goederen aan Opdrachtgeefster aangeboden en/of zodra de goederen in of op het vervoermiddel zijn geladen.
 7. Indien levering van de goederen door de Opdrachtgeefster wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de zaken over op de Opdrachtgeefster en kan Opdrachtneemster direct aanspraak maken op betaling. Opdrachtneemster zal de zaken bewaren voor rekening en risico van de Opdrachtgeefster tot nader order.
 8. In afwijking van het bepaalde in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is molest voor rekening en risico van de Opdrachtgeefster vanaf de datum van opdrachtbevestiging.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgeefster, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kiest Opdrachtneemster naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten en eventuele te betalen invoerrechten zijn voor rekening van Opdrachtgeefster.
 11. Indien Opdrachtneemster aan Opdrachtgeefster monsters ter beschikking stelt, mag Opdrachtgeefster de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren aan Opdrachtneemster waarna de factuur gecrediteerd wordt.
 12. Indien Opdrachtneemster een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 13. Opdrachtneemster heeft het recht om bij in gebreke blijven van afname door de Opdrachtgeefster na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de zaken. Een eventuele opbrengst daarvan wordt aan de Opdrachtgeefster gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verband houdende kosten, onverminderd het recht van Opdrachtneemster op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 11 Reclames

 1. Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering van de zaken te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtneemster niet tot enigerlei vorm van schade vergoeding gehouden.
 2. Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo een maand na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 3. Reclames ter zake van de hoogte van de door Opdrachtneemster verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 4. Voor de door Opdrachtneemster geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, goederen en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde- Opdrachtneemster van die diensten, goederenen/of grondstoffen aan Opdrachtneemster garantie heeft gegeven.
 5. Door Opdrachtneemster als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
 6. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtneemster, doch is voor rekening en risico van Opdrachtgeefster en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Opdrachtgeefster enige verbintenis jegens Opdrachtneemster niet volledig is nagekomen blijven alle door Opdrachtneemster geleverde goederen eigendom van Opdrachtneemster en wel voor rekening en risico van de Opdrachtgeefster. De Opdrachtgeefster wordt in dat geval geacht de goederen voor Opdrachtneemster te houden tot het tijdstip waarop hij haar verplichtingen jegens Opdrachtneemster volledig is nagekomen.
 2. Zolang de eigendom van de goederen niet op de Opdrachtgeefster is overgegaan, heeft zij niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na toestemming van Opdrachtneemster, in welk geval de Opdrachtgeefster zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan Opdrachtneemster cedeert en aan Opdrachtneemster op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan Opdrachtneemster ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.
 3. Indien de Opdrachtgeefster haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling Opdrachtneemster op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende goederen ter beschikking te stellen. Aan Opdrachtneemster en diens werknemers komt het recht toe het terrein van de Opdrachtgeefster te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen.
 4. De Opdrachtgeefster verplicht zich de belangen van Opdrachtneemster in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. De Opdrachtgeefster verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan Opdrachtneemster te cederen.

Artikel 13 Facturatie en betaling

 1. Door Opdrachtneemster wordt – na het accepteren van de overeenkomst – per omgaande een factuur opgesteld en verstuurd aan Opdrachtgeefster.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Opdrachtneemster netto binnen 5 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van Opdrachtgeefster ter zake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting onverlet.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Opdrachtgeefster in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
 4. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
 5. Opdrachtneemster is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgeefster te verlangen, waarbij Opdrachtneemster gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgeefster aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtneemster vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Rente en kosten

 1. Indien Opdrachtgeefster niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is deze in verzuim en dient deze aan de Opdrachtneemster een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke rente als bepaald in art. 6:119 BW indien sprake is van een natuurlijk persoon en als bepaald in art. 6:119a BW indien het een handelsovereenkomst betreft zoals in dat artikel bepaald.
 2. De kosten van buitengerechtelijke invordering dient de Opdrachtgeefster die in gebreke is geheel aan Opdrachtneemster te vergoeden. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die een natuurlijk persoon moet voldoen wordt vastgesteld conform de staffel als vastgelegd in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Op basis van dit Besluit bedraagt de minimum vergoeding van incassokosten voor een natuurlijk persoon €40,-. De buitengerechtelijke incassokosten voor een onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon of een eenmanszaak, bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €350,-.
 3. Indien Opdrachtgeefster in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment bij Opdrachtneemster op Opdrachtgeefster openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens grove schuld of opzet van de directie, leidinggevende of ondergeschikten van Opdrachtneemster, is Opdrachtneemster slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of rente, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Opdrachtneemster dan wel van personen door Opdrachtneemster tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de gesloten overeenkomst.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtneemster voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Opdrachtgeefster en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien Opdrachtgeefster zaken, waar omtrent Opdrachtneemster hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet ingebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgeefster verplicht Opdrachtneemster te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door Opdrachtneemster aan de wederpartij geleverde zaken.
 4. De Opdrachtgeefster is gehouden Opdrachtneemster te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin Opdrachtneemster mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgeefster in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is uitgesloten.

Artikel 16 Overmacht

 1. In geval van een tekortkoming door een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vast staat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgeefster tot betaling aan Opdrachtneemster van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.
 2. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtneemster wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:
  a. Schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade;
  b. Oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederlanden/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
  c. Werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
  d. Verlies of beschadiging van goederen bij transport;
  e. Ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
  f. Wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;
  g. Verbod tot of belemmering van levering aan Opdrachtneemster opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Opdrachtneemster is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;
  h. Gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;
  i. Brand of ongevallen in het bedrijf van Opdrachtneemster;
  j. Niet of niet tijdige levering aan Opdrachtneemster door toeleverancier(s);
  k. Stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

Artikel 17 Beëindiging

 1. Indien de Opdrachtgeefster met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Opdrachtneemster in gebreke blijft, is Opdrachtneemster na voorafgaande ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen, behoudens in de gevallen waarin de overeenkomst of de algemene voorwaarden een duidelijke termijn voor nakoming bevatten, bevoegd de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht van Opdrachtneemster op volledige vergoeding van kosten, schade en rente.
 2. Eenzelfde bevoegdheid als in lid 1 komt Opdrachtneemster maar zonder het vereiste van ingebrekestelling toe indien door de Opdrachtgeefster voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van Opdrachtneemster sprake is van verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgeefster.

Artikel 18 Intellectueel eigendom, ontwerpen, modellen etc.

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap e.d. die door Opdrachtneemster worden geproduceerd dan wel gehanteerd blijven ook indien zij aan Opdrachtgeefster ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiekeigendom van Opdrachtneemster en mogen derhalve behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtneemster, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtneemster en Opdrachtgeefster gebruikt worden.
 3. Opdrachtgeefster vrijwaart Opdrachtneemster voor aanspraken van derden, ter zake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van Opdrachtgeefster, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 19 Geschillen/toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen omtrent de absolute bevoegdheid, zullen alle geschillen tussen Opdrachtgeefster en Opdrachtneemster worden beslist door de rechtbank ‘s-Hertogenbosch c.q. Sector Kanton te Eindhoven danwel, zulks ter vrije keuze van Opdrachtneemster, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgeefster indien deze nalatig is bij betaling.
 3. Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Opdrachtgeefster aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.
 4. Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is van toepassing.
 5. Indien een van de bedingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft het geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Interesse in mijn diensten? Wordt klant!

Wordt klant